LAK.LA | ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ 18-09-2013

 

ຄຸ້ມຄອງ ຜະລິດຕະພັນ.

 

   àº—່ານສາມາດເພີ່ມ , àº¥àº¶àºšà»àº¥àº°à»àºà»‰à»„ຂຜະລິດຕະພັນທີ່ສະແດງໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, àº”້ວຍການເລື່ອນເມົ້າໄປທີ່ເມນູ”ຜະລິດຕະພັນ” à»àº¥à»‰àº§àºàº»àº”ເລືອກ

ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

ເພີ່ມ ລຶບ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new product delete

  

- ປະເພດຜະລິດຕະພັນ 

   à»€àºžàº·à»ˆàº­à»ƒàº«à»‰àº¥àº¹àºàº„້າທີ່ເຂົ້າມາໃນເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານຊອກຫາາສີນຄ້າໄດ້ງ່າຍທ່ານຄວນແບ່ງສີນຄ້າອອກເປັນປະເພດ. ນອກນັ້ນທ່ານສາມາດເພີ່ມລືບ ແລະ

ແກ້ໄຂ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍການເລື່ອນເມົ້າໄປທີ່ເມນູ ”ຜະລິດຕະພັນ” ແລ້ວກົດເລືອກແລ້ວກົດເລືອກ ”ປະເພດຜະລິດຕະພັນ”.

ຕົວຢ່າງເວບໄຊທ໌ຮ້ານໂທລະສັບມືຖື: ທ່ານອາດຈະແບ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານອອກເປັນປະເພດຕາມຢີຫໍ້ເຊັ່ນ: Apple, Samsung, Sony....

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new category product delete

 

ຖ້າຕ້ອງການເພີ່ມໃຫ້ກົດ "ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ".

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new list category product delete

 

ຖ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂໃຫ້ກົດໄປທີ່ເຄື່ອງໝາຍສໍດຳ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການລຶບໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍຄູນສີແດງ.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new list category product delete

 

- ລາຍການຜະລິດຕະພັນ

  ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ໃນການສະແດງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມ, ລືບ ແລະ ແກ້ໄຂ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ,

ດ້ວຍການເລື່ອນເມົ້າໄປທີ່ເມນູ ”ຜະລິດຕະພັນ” ແລ້ວກົດເລືອກແລ້ວກົດເລືອກ ”ລາຍການຜະລິດຕະພັນ”. ໃນການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນຈະມີແບບເພີ່ມເທື່ອລ່ະ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເພີ່ມຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃນເວລາດຽວກັນ.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new list category product delete

 

ຖ້າເພີ່ມຫຼາຍຜະລິດຕະພັນໃນເວລາດຽວໃຫ້ກົດຫຼື "ເພີ່ມຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ".

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new list category product delete

 

ຖ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍສໍດຳ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການລຶບໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍຄູນສີແດງ.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ add new list category product delete

  

- ຜະລິດຕະພັນຍອດນິຍົມ

   ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ໃນການສະແດງຜະລິດຕະພັນຍອດນິຍົມໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມ, ລືບ ແລະ ແກ້ໄຂ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນຍອດນິຍົມ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ດ້ວຍການເລື່ອນເມົ້າໄປທີ່ເມນູ ”ຜະລິດຕະພັນ” ແລ້ວກົດເລືອກແລ້ວກົດເລືອກ ”ຜະລິດຕະພັນຍອດນິຍົມ”.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ປະເພດ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ຍອດນິຍົມ  add new list category product delete hot

 

ຖ້າຕ້ອງການເພີ່ມໃຫ້ກົດປຸ່ມ "ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່" ຢູດ້ານຂວາມື.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ຍອດນິຍົມ  add new list product delete hot

 

ຖ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍສໍດຳ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການລຶບໃຫ້ກົດທີ່ ເຄື່ອງໝາຍຄູນ.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ຍອດນິຍົມ  add new list product delete hot

 

  ໃນນັ້ນ,ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການເຂົ້າຫົວຂໍ້ ”ລາຍການຜະລິດຕະພັນ” ແລ້ວກົດເຄື່ອງໝາຍສໍດຳທາງດ້ານຂ້າງຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ຽນໃຫ້ເປັນ ຜະລິດຕະພັນ ຍອດນິຍົມ ດ້ວຍການກົດປຸ່ມ"ຍອດນິຍົມ".

 

- ຜະລິດຕະພັນຂາຍດີ

  ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ໃນການສະແດງຜະລິດຕະພັນຂາຍດີໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມ, ລືບ ແລະ ແກ້ໄຂ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນຂາຍດີ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍການເລື່ອນເມົ້າໄປທີ່ເມນູ ”ຜະລິດຕະພັນ” ແລ້ວກົດເລືອກແລ້ວກົດເລືອກ ”ຜະລິດຕະພັນຂາຍດີ”. ຖ້າຕ້ອງການເພີ່ມໃຫ້

ກົດປຸ່ມເພີ່ມ "ຜະລິດຕະພັນໃໝ່".

ເພີ່ມ ລຶບ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ຂາຍດີ  add new list product delete best seller

 

ຖ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍສໍດຳ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການລຶບໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍຄູນສີແດງ.

 

 à»€àºžàºµà»ˆàº¡ ລຶບ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ຂາຍດີ  add new list product delete best seller

 

- ຜະລິດຕະພັນໃໝ່

   àº™àºµà»‰à»àº¡à»ˆàº™àº«àº»àº§àº‚ໍ້ໃນການສະແດງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມ,ລືບແລະແກ້ໄຂ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ດ້ວຍການເລື່ອນເມົ້າໄປທີ່ເມນູ ”ຜະລິດຕະພັນ” ແລ້ວກົດເລືອກແລ້ວກົດເລືອກ ”ຜະລິດຕະພັນໃໝ່”. ຖ້າຕ້ອງການເພີ່ມໃຫ້ກົົດປຸ່ມເພີ່ມ "ຜະລິດຕະພັນໃໝ່".

 

ເພີ່ມ ລຶບ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ໃໝ່  add new list product delete best new

 

ຖ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍສໍດຳ ແລະ ຖ້າຕ້ອງການລຶບໃຫ້ກົດທີ່ເຄື່ອງໝາຍຄູນສີແດງ.

 

ເພີ່ມ ລຶບ ລາຍການ ຜະລິດຕະພັນ ສີນຄ້າ ໃໝ່  add new list product delete best new

 


 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la