LAK.LA | ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA 04-07-2013

lak.la, LAK logo, ເວບໄຊທ໌ ເວບໄຊ ຊື້ ຂາຍ ຊື້ຂາຍ ລາວ ອອນລາຍ ລົດ ດີນ ເຮືອນ ໂທລະສັບ iphone ipad wesite free laos lao ເວັບໄຊ

 

  

ຄວາມໝາຍເຄຶ່ອງໝາຍທາງການຄ້າ - ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

   àºŠàº·à»ˆà»€àº§àºšà»„ຊທ໌ WWW.LAK.LA: ແມ່ນຊື່ເວບໄຊທ໌ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສັ້ນກະທັດຮັດ, ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ, ຈື່ງ່າຍ. "WWW" ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງ World Wide Web. "LAK"

ແມ່ນຫົວໜ່ວຍເງິນຕາຂອງລາວ. "LA" ແມ່ນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງປະເທດລາວ. ການປະສົມປະສານກັນຂອງ3ຄຳນີ້ໄດ້ມີຄວາມໝາຍແມ່ນ ເວບໄຊທ໌ທີ່ໄດ້ລວບລວມບັນດາ

ບໍລິສັດຢູ່ປະເທດລາວໄວ້ໃນທີ່ດຽວ. ໜື່ງໃນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜັນປ່ຽນນຳເອົາເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ “LAK.LA” ໃຫ້ກາຍເປັນຊື່ເວບໄຊທ໌ລວມໃຫ້ແກ່

ນັກທຸລະກິດ ຊື້-ຂາຍ ກໍ່ຄືກັບ “.COM.LA”, “.NET.LA”, “.EDU.LA”.

   à»‚ລໂກ້ "$" ລວງນອນ: ໂລໂກ້ທັງຕິດພັນກັບຊື່ເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທັງໄດ້ສະແດງເຖິງການປະດິດສ້າງພິເສດແນວຄວາມຄິດ, ມີຄວາມໂດດເດັ່ນກະໂດດ

ຂັ້ນໃນທຸລະກິດ, ຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນເທັກໂນໂລຢີອັນແຮງກ້າ.

    Slogan ຄຳຂັວນ “ເວບໄຊທ໌ຂອງຄົນລາວ”: ພາລະກິດລວມຂອງພວກເຮົາແມ່ນນໍາເອົາເທັກໂນໂລຢີ ມາສູ່ແຕ່ລະບຸກຄົນ , ວິສາຫະກິດລາວ www.LAK.LA

ຈະເປັນບ່ອນລວມສູນຂອງຄົນລາວໃນຍຸກ Internet.

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

  ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການລວບລວມເອົາບັນດາປັດໃຈທາງເທັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະດິດສ້າງທີ່ສຸດຂອງບັນດາການບໍລິການ

ທີໄດ້ແລະກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ, ບັນດາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນບັນດາ

ປະເທດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ (www.jugemcart.co), ຫວຽດນາມ(www.chodientu.vn). ເລົ່ານີ້ໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດເປັນ. WWW.LAK.LA ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງການ

ບໍລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງເວັບໄຊຟຣີ (free website):

    LAK.LA ໃຫ້ທ່ານສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ, ພາຍໃນເວລາ30ວິນາທີກ່ຽວກັບທຸກຂະແໜງການ. ທ່ານສາມາດສ້າງເວບໄຊທ໌ແນະ

ນຳບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ເວບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼື ເວບໄຊທ໌ ຊື້ຂາຍຜ່ານເທັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານ ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ

ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ. ບັນດາຄຸນນະສົມບັດໃນເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເວລາໃນການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌. ພິເສດ

ໄປກ່ວານັ້ນ, ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ຫຼື ການອອກແບບ, ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ.

2. ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດ(e-commerce):

   à»€àº§àºšà»„ຊທ໌ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນ ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດອັນດັບ1ຢູ່ລາວ. ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຄ້າຜ່ານເລັກໂທນິກໃນຕະຫຼາດລາວ.

ນີ້ແມ່ນບ່ອນພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກກັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດກັບວິສາຫະກິດ.

3.ໂຄສະນາແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຟີຣ(buy sell):

   à»€àº–ິງວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນທີ່ ຕ້ອງການຊື້ ຫຼື ຕ້ອງການຂາຍ , ຕ້ອງການເຊົ່າຫຼືຕ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນຂົງເຂດໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດລົງໂຄສະນາໃນ

ເວັບໄຊ WWW.LAK.LA ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖີງທ່ານ ແລະ ຫາໂອກາດແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍນຳທ່ານ.

4.ຂໍ້ມູນຮັບສະໝັກວຽກ (job):

  ເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນຂົວຕໍ່ທີ່ແໜ້ນໜາລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກາດຮັບສະໝັກງານໃນສປປລາວ. ພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ຕອບສະໜອງ

ບໍລິການ ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກອອນລາຍ.  ສະນັ້ນ, ຜູ້ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກຕ້ອງພໍໃຈກັບການຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເໝາະສົມກັບ ຄວາມຕ້ອງການ,

ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນກ້າວຂື້ນສູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ.

5.ຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ(company categories):

  ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຕ່າງໆໃນການໂຄສະນາ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຄ້າຂາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດ

ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນສູ່ການກໍ່ສ້າງລາຍຊື່ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ສົມບູນແບບບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ.

6.ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(news):

   à»€àº›àº»à»‰àº²à»àº²àºàº‚ອງ WWW.LAK.LA ແມ່ນປະຕູສູ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສົມບູນແບບ, ຄົບຖ້ວນ. ຖ້າເວົ້າໃຫ້ຖືກຄວາມໝາຍແມ່ນ "ເວບໄຊທ໌ຂອງຄົນລາວ". ຄຽງຄູ່ກັບການ

ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ, ສ້າງເວບໄຊທ໌ຟຣີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ, ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ຮັບສະໝັກວຽກ.ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນພວກເຮົາຍັງສ້າງເວບໄຊທ໌

ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາໃຫ້ມີໜ້າທີ່ເປັນ ໜັງສືພິມອີເລັກໂທນີກ ທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍ.

7.ຫາເງິນອອນລາຍ(make money online):

  WWW.LAK.LA ນຳໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດມາໃຫ້ທ່ານເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ. ພຽງແຕ່ປະຕິບັດພຽງບາງຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເພື່ອລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກ ແລະ ແນະນຳລູກຄ້າ

ໃຫ້ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່ານາຍໜ້າທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈສູງຫຼັກຮ້ອຍໂດລາຕໍ່ເດືອນ. ພຽງແຕ່ທ່ານນັ່ງໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຢູ່ເຮືອນ, 

ທ່ານກໍ່ສາມາດຫາເງິນໄດ້ຈາກແບບງ່າຍດາຍ, ພວກເຮົາມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໃນຂົງເຂດ Internet

ເຖິງຄົນລາວ. ນັ້ນກໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງການສັງລວມການບໍລິການທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ ບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລາວ

ດ້ວຍກັນບົນສະພາບແວດລ້ອມ Internet.

8.ໂຄສະນາBannerຟຣີ(advertising):

  ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການ ໂຄສະນາ ໃນພື້ນທີ່ຂອງເວບໄຊທ໌ LAK.LA ແນ່ນອນ. ທ່ານພຽງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ, Banner ທີ່ເປັນການໂຄສະນາຂອງ

ທ່ານນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາ, ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະທຳການນຳເອົາ Banner ຂອງທ່ານຂື້ນມາໂຄສະນາໃນໜ້າເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນ30ນາທີເທົ່ານັ້ນ.

 

 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la